Het bestuur van

De Dorpsraad Hurwenen

Voorzitter

Secretaris / Penningmeester

Over

De Dorpsraad Hurwenen

Het bestuur van de Dorpsraad heeft zich ten doel gesteld een zo hoog mogelijke graad van transparantie naar de inwoners te hanteren en te proberen de inwoner participatie voor wat betreft de leefbaarheid in Hurwenen nog verder te verhogen.

Het gaat erom dat mensen elkaar in voldoende mate (leren) kennen en elkaar begrijpen. Herkenbaarheid, vertrouwen, onderlinge hulp, de aanwezigheid van voorzieningen en veiligheid spelen een belangrijke rol. Ook heeft de communicatie tussen de bewoners en andere instanties, zoals gemeente en woningstichting, invloed op de leefbaarheid.

De dorpsraad wil proberen een brug te slaan tussen alle bestaande en nieuwe initiatieven om de leefbaarheid van Hurwenen te bevorderen en waar nodig zelf initiatieven te entameren.

De dorpsraad blijft veel waarde hechten aan Natuur en Groen, en beschouwd dit als essentieel onderdeel behorende bij de kwaliteit van wonen. Immers natuur en groen zijn van vitaal belang, mensen zijn evenwichtiger en herstellen sneller als ze bomen, bloemen en gras zien.

De dorpsraad blijft zeker ook alert hierop vandaar dat we veel waarde hechten aan een goede samenwerking met de gemeente Maasdriel. Naast deze algemene activiteiten kijken we ook naar de verschillende deelgebieden, het dorp, de waard en het buitengebied.